เรื่องย่อ

ร่างกายเริ่มหมักหมมเมื่อพยาบาลผู้ใช้ยาและลูกพี่ลูกน้องพยายามหาไตทดแทนให้กับผู้ค้าอวัยวะ